נוהלי הקריאה לשירות מילואים

**משרתות ומשרתי מילואים יקרים, שימו לב המידע באתר מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לכלל המגדרים**

 

קובץ הוראות הקריאה לשירות מילואים פעיל מציג את עיקרי הוראות הקריאה לשירות מילואים שמפורסמות בצה"ל, המחייבות את כל יחידות צה"ל.

קובץ הוראות הקריאה לשירות מילואים בגרסה המקוונת. 


תקציר קובץ זה בא לשפר את הקשר בין צה"ל לציבור חיילי המילואים ומטרתו למנוע, ככל האפשר, אי-הבנות הנובעות בעיקרן מאי-ידיעת פקודות הצבא בכל הקשור לזכויותיהם ולחובותיהם בעת הקריאה לשירות מילואים.
 
תקציר זה אינו בא במקום ההוראות המלאות כפי שהן מתפרסמות בקובץ הוראות הקריאה לשירות מילואים פעיל, שפורסם על-ידי אגף כוח האדם בצה"ל, והמצוי במשרדי משא"ן המילואים של יחידות צה"ל. 
חייל הסבור כי קריאתו לשירות נוגדת את האמור בתקציר זה או בקובץ הוראות הקריאה לשירות מילואים פעיל, יפנה למוקד שירות למשרתי מילואים הצה"לי מיד עם קבלת צו הקריאה.

היקף הקריאות לחייל מילואים בשנה

חייל מילואים לא ייקרא לשירות מילואים יותר משלוש פעמים בשנה, למעט שירות למטרות ארגון וניהול כוח אדם.

 

היקף הקריאות לחייל מילואים בשנה

היקף הקריאות לחייל מילואים בשנה:

 חייל מילואים לא ייקרא לשירות מילואים יותר משלוש פעמים בשנה, למעט שירות למטרות ארגון וניהול כוח אדם.

משך השירות השנתי/ תלת שנתי: לחץ כאן

אוכלוסייה משך שמ''פ שנתי משך שמ"פ תלת שנתי
קצין 42 84
מש"ק 42 70
חוגר 42 54

  • משך שירות מילואים פעיל שנתי מעבר למספר הימים כאמור לעיל ועד 108 ימים – כפוף לתפקידים ולמקצועות שאושרו בצו שר הביטחון.
  • מש"ק – עפ"י מכסות תקני מש"ק מאושרות לכל מערך.
  • ארגוני עזר חילוץ והצלה - משך השירות בשנה הינו 14 ימים + יום שירות חד יומי נוסף (שוטרים, סוהרים, אנשי משמר הגבול, אנשי משמר הכנסת וכבאי אש).
  • סטודנטים – משך השירות המרבי לסטודנט בשנה אקדמית:
        מכינות קדם אקדמיות וקדם הנדסאות, וכן סטודנט לווטרינריה בשנת הלימודים הרביעית – 12 ימים.
        שאר מגמות הלימוד – 21 ימים.

חייל מילואים שהינו סטודנט לא ייקרא לשירות מילואים פעיל שמשכו ארבעה ימים ומעלה יותר מפעם אחת במהלך סמסטר (סמסטר א' - מיום 1 באוקטובר ועד 1 במארס בשנה העוקבת, סמסטר ב' - מיום 1 במארס ועד 31 ביולי של אותה שנה).

סמכות לאישור התנדבות לשירות מילואים לתקופה נוספת מעבר למשך השירות השנתי או התלת-שנתי המותר תהיה כלהלן:

לטבלה לחץ כאן

טבלת גורמים מאשרים משך שמ"פ שנתי

משך ההתנדבות הגורם המאשר
עד 42 ימים בשנה הגורם המוסמך - קמש"פ/רמ"ח כ"א
43 עד 90 ימים בשנה מפקד הפיקוד/הזרוע/האגף
91 ימים ועד 180 ימים בשנה ראש אכ"א

רצף השירות והתראה

רצף שירות:

לטבלה לחץ כאן

המטרה סה"כ רצף שירות המילואים הפעיל הערות
לכלל המטרות (מלבד תע"ם) 36 ימים ראש אכ"א רשאי לאשר קריאה לחיילי מילואים לשירות רצוף שמשכו ארוך מ-36 ימים, ובלבד שמשך השירות הרצוף לא יעלה על משך השירות מילואים פעיל השנתי המרבי (42 ימים בשנה)
תעסוקה מבצעית 25 ימים * ניתן להצמיד לתע"ם עד ארבעה ימי אימון (סה"כ משך התע"ם והאל"ל/ אל"ת יעמוד על 29 ימים).

* ראש אכ"א רשאי לאשר הצמדת ימי אימון נוספים לתע"ם, ובלבד שמשך השירות הרצוף כולל התע"ם לא יעלה על 36 ימים, ומשך התע"ם לא יעלה על 25 ימים.

התראה

  • זימון לשירות מילואים פעיל עד 3 ימים (כולל): באתר המילואים - 12 ימים, במסירה אישית- 7 ימים.
  • זימון לשירות מילואים פעיל של 4 ימים ומעלה: 60 ימים.

האמור מעלה כולל את יום משלוח הצו ויום תחילת השירות מילואים פעיל.

נוהל צבירת שעות

א. חייל מילואים שאופי מקצועו ותפקידו מחייבים התייצבות תכופה לשעות ספורות בלבד, יביע את הסכמתו לכך בכתב על גבי כתב הסכמה. הסכמתו תהיה במסגרת שנה קלנדרית (מ-1 בינואר ועד 31 בדצמבר באותה שנה).

ב. התנדבותו של חייל המילואים תהיה לקריאה חריגה מסוג מרווח, התראה והיקף הקריאות בשנה. התנדבות לשירות בנוהל צבירת שעות טעונה אישור קצין בדרגת סא"ל.

ג. הוראות הקריאה לשמ"פ בנושא התראה, מרווח והיקף הקריאות בשנה, לא יחולו על חייל מילואים בעת זימונו בנוהל צבירת שעות.

ד. לצורך חישוב משך השירות, יחושבו כל שמונה שעות שמ"פ בנוהל צבירת שעות כיום מילואים אחד. במניין זה יבואו גם זמני הנסיעות ממקום השירות ואליו.

ה. אין לזמן חייל מילואים בנוהל צבירת שעות, אם לא יוכל להשלים את מכסת השעות הדרושה להשלמת יום מילואים - שמונה שעות, לרבות זמני הנסיעה.

ו. אם השלים החייל את מכסת שמונה השעות הנדרשות/ ביצע מופע בן שמונה שעות לכל הפחות, יוזן לו חד-יומי ביום שביצע את השמ"פ.

ז. אם חייל ביצע שמ"פ בנוהל צבירת שעות, אך לא צבר שמונה שעות המזכות בחד-יומי בשל עזיבת היחידה, עזיבת התפקיד, תום שנה קלנדרית או שהינו עומד בפני פטור משירות הביטחון, יוזן לו חד-יומי אף שלא מילא את מכסת השעות המזכות.

ח. יודגש, כי נוהל צבירת שעות יחושב בשנה קלנדרית אחת. דהיינו, אם הסתיימה שנת העבודה וחייל המילואים לא השלים את מכסת השעות, יוזן לו חד-יומי. בשנה לאחר מכן תחל ספירה חדשה.

 

קישורים