הגשת בקשות באזור האישי

**משרתות ומשרתי מילואים יקרים, שימו לב המידע באתר מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לכלל המגדרים**

 

באזור האישי ניתן ליזום פעילויות ותהליכים, להגיש בקשות, לשלוח פניות ולבצע מעקב אחריהם.

 

בקשה לביטול/ קיצור/הקדמה/פיצול/דחיית שירות המילואים

חייל מילואים אשר נקרא לשירות מילואים פעיל, ואינו יכול להתייצב לשירות במועד שנקבע לו על-ידי צה"ל מסיבות אישיות (כולל סיבות אישיות בשל לימודים/ עבודה) או מסיבות משפחתיות, יגיש בקשה לביטול/קיצור/הקדמה/פיצול/דחיית שירות המילואים דרך אתר המילואים.

*הגשת בקשה זו אינה גורעת מזכותך להגיש בקשה לוולת"ם, ולהיפך.

עליך למלא טופס 58 (טופס בקשה לשחרור/קיצור/דחייה/הקדמה של שירות מילואים בבקשת החייל) על גבי אתר זה, ולפרט את הסיבות לבקשתך. במידת הצורך, עליך לצרף אישורים לבקשתך (אסמכתאות).

הגשת בקשה זו אינה משחררת אותך מהחובה להתייצב בהתאם לזימון שקיבלת באתר המילואים, כל עוד לא בוטל הזימון וכל עוד לא קיבלת צו ביטול באתר זה.

במסגרת טופס 58 (טופס בקשה לשחרור/קיצור/דחייה/הקדמה של שירות מילואים לבקשת החייל) יוכל הגורם המוסמך לקבל אחת מההחלטות הבאות:

 1. ביטול הזימון לשירות המילואים הפעיל.
 2. דחיית הזימון לשירות המילואים הפעיל.
 3. קיצור המשך של שירות המילואים הפעיל.
 4. הקדמת הזימון לשירות המילואים הפעיל.
 5. פיצול הזימון לשירות המילואים הפעיל.
 6. דחיית בקשתך.

החלטה תתקבל עד עשרה ימים או עד יום טרם תחילת השמ"פ - על-פי המוקדם מביניהם.

* התשובה לפנייתך תתקבל באזור האישי באתר המילואים.

* באפשרותך להגיש טופס 58 אחד שמונה ימים, לכל המאוחר, טרם תחילת השמ"פ. אם הינך מעוניין להגיש טופס 58 במהלך שבעת הימים שטרם תחילת השמ"פ - עליך לפנות לסגל משא"ן המילואים או למוקד שירות למשרתי המילואים הצה"לי.

* במידה ותאושר בקשתך זו במלואה או בחלקה, הינך מסכים להיקרא לשירות הנוכחי אליו זומנת או לשירות הבא, תוך ויתור על מגבלות הקריאה הבאות: התראה, מרווח בין שמ"פ לשמ"פ, פיצול, גיוס בימי שישי וערבי חג ושחרור משמ"פ ביום ראשון או למחרת חג.

* אם ברצונך לבטל הליך 58 פתוח, עליך לפנות למוקד המילואים הצה"לי.

מדיניות ערעור על החלטה בנושא טופס 58

 

חייל מילואים שחש כי לא קיבל תשובה הולמת בגין בקשתו אותה הגיש על גבי טופס/פרוטוקול 90 יוכל להגיש ערעור למפקדו של מי שדן בבקשתו הראשונה.

מיום קבלת ההחלטה הנוגעת לבקשת חייל המילואים תעמוד לראשותו האפשרות להגיש ערעור עד 14 ימים לפני מועד תחילת המשימה (יום הגיוס).

בקשת הערעור תועבר לעיונו של מפקדו של מי שדן בבקשה הראשונה של החייל ויהיה בדרגת סא"ל לפחות (או מפקד יחידה במינוי רס"ן לפחות). באחריות הגורם הדן בערעור לתת תשובה לא יאוחר מ-10 ימים מיום הגשת הבקשה או לא יאוחר מ-5 ימים לפני תחילת המשימה.

החלטת הגורם הדן בערעור לגבי בקשת חייל המילואים תהיה סופית.

חייל המילואים שלא הגיש טופס 58 לפני יום הגיוס יכול להגיש טופס ביום הגיוס עצמו, אך לא תוכל עליו מדיניות הערעור. ערעור יוגש רק לאחר שיתקיים שיח טלפוני/פיזי בין החייל למפקדו בניסיון לפתור את הבעיה על בסיס ט'/פרוטוקול 58 שהחייל הגיש בפעם הראשונה.

בקשות ערעור יוגשות רק במידה וחייל המילואים זומן לתקופת מילואים שמשכה מעל 3 ימים. (בעת הגשת הערעור על ידי החייל יובא לידיעתו כי ייתכן החמרה בתשובת הגורם המוסמך שידון בבק/שת הערעור של החייל).

על החלטת טופס 58 יהיה ניתן לערער פעם אחת בלבד.

לא יהיה ניתן להגיש בקשות ערעור על החלטות ט' 58 לאחר יום הגיוס.

בקשת מעבר יחידה

חייל מילואים, קיימת בפניך האפשרות לבקש לשנות את מקצועך, את תפקידך או את מקום שירותך. עם מילוי הטופס באתר, הבקשה תעבור למשרד משא"ן המילואים לבחינה על-ידי מפקדיך.

עליך לצרף לטופס כל אישור או מסמך רלוונטי הנוגע לבקשתך ועשוי לסייע למפקדיך לקבל החלטה מושכלת.

אם אין באפשרותו של מפקד היחידה לשנות את שיבוצך על-פי בקשתך, או שהינו סבור כי אין הצדקה לשינוי שיבוצך, תועבר הבקשה להמשך טיפול בפני קצין כוח אדם מילואים ביחידתך, אשר יעביר את הבקשה לסמכות.

אם תאושר בקשתך, תבצע סמכות התגבורת את אחת הפעולות הבאות:

 1. תפיץ פקודה לשינוי שיבוצך;
 2. תזין שינוי מקצוע בהתאם לבקשתך.

לאחר קבלת התשובה, תועבר ההחלטה באמצעות פנייה כללית באתר המילואים.

משך הטיפול בבקשה

משך הטיפול בבקשתך הינו כ- 30 ימים, לכל היותר, ממועד הגשת הבקשה באתר המילואים.

במידה ולא התקבלה מענה בדבר פנייתך בתוך 40 ימים, ניתן לפנות למוקד השירות למשרתי המילואים הצה''לי.

שים לב, הינך רשאי לערער על ההחלטה בפני הסמכות הרלוונטית, וזאת באמצעות פנייה למוקד שירות למשרתי המילואים הצה"לי ושליחת המסמכים הרלוונטיים בערוצי התקשורת הדיגיטליים של המוקד.

בקשת 55 חוזרת

הינך ראשי להגיש בקשה חוזרת לשינוי שיבוץ רק אם תצביע על שינוי נסיבות, או אם יש בידך מסמכים נוספים, שלא היו בידך בעת הגשת הבקשה הראשונה.

עליך לציין במפורש בבקשה החוזרת שכבר הגשת בקשה בעבר וזו נדחתה.

ועדה רפואית/ קצין בריאות הנפש

אם הינך סבור כי מצבך הבריאותי השתנה במידה המצריכה שינוי בכושר הבריאותי שלך ("פרופיל"), עליך למלא בקשה לוועדה רפואית/קצין בריאות הנפש.

1.   לפנייה זו  יש לצרף העתק של כל המסמכים הרפואיים המעידים על בעייתך הרפואית, וכן  תמצית מידע רפואי עדכני על בעייתך הרפואית שניתן לקבל מהרופא המטפל הרלוונטי לבעיה המדווחת.
בקשתך תועבר לרופא ממיין בוועדה הרפואית, אשר יחליט על אחת מהאפשרויות:

א.  זימון לוועדה רפואית – במקרה זה, יישלח אליך זימון לאזור האישי לתאריך שנקבע להתייצבותך בוועדה רפואית, וכן צו התייצבות בתוקף ליום זה;

ב.   הפניה לקבל מידע רפואי נוסף מהמוסד הרפואי המטפל - בקשה להשלמת מסמכים רפואיים.

* במידה ולא תשלים את המסמכים הנדרשים תוך פרק זמן שהקציבה הוועדה, רשאי גורם הוע"ר לסגור את הטיפול בגין חוסר שיתוף.
ג. הודעה כי לנוכח החומר הרפואי שהגשת, הפרופיל וסעיפי הליקוי תואמים את מצבך הרפואי הנוכחי, ואין מקום להעמידך בפני ועדה רפואית.

2.   אם יוחלט על זימונך בפני ועדה רפואית:
בהתייצבותך, עליך הבאת להביא את המסמכים הבאים:

א. כל המסמכים הרפואיים המקוריים אותם שלחת כהעתק ועל-פיהם זומנת לוועדה;

ב. תעודה מזהה (תעודת מילואים/ תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון/ כל תעודה נושאת תמונה רשמית אחרת של מדינת ישראל).

מודגש, כי אם לא תצטייד במסמכים הללו ביום הוועדה, לא תתקבל לוועדה הרפואית.

באם חל שינוי במצבך הרפואי, יתכן ויש צורך בעדכון הפרופיל.
יש לשלוח מסמכים רפואיים עדכניים ולחתום על הטופס המצורף, המאפשר ביצוע ועדה רפואית שלא בנוכחותך.
רופא, המשמש כיו"ר ועדה רפואית צה"לית, יבחן את המסמכים המצורפים ויחליט האם ניתן לעדכן את הפרופיל או שנדרשת השלמת מסמכים.
באם בכל זאת ברצונך להגיע ולעמוד בפני הוועדה הרפואית, תוכל לעשות כן, אך הליך זה עלול להימשך זמן רב ובמרבית המקרים התוצאה תהיה זהה, מאחר והפרופיל ניתן בהתאם לתקנות ספר הפרופילים והמידע הרפואי הסובייקטיבי שהובא בפני הוועדה
שים לב, התשובה לפנייתך תתקבל באזור האישי באתר המילואים.

תהליך הוועדה הרפואית אינו תלוי בשירות מילואים קיים או עתידי, אלא תהליך נפרד לחלוטין ובלתי תלוי. לכן, ייתכן כי במהלך התהליך תזומן על-ידי יחידתך לשירות מילואים באופן שוטף, וחלה עליך חובה להתייצב אליו. אם בעייתך הרפואית מונעת/מגבילה לדעתך את שירותך במילואים, עליך להיבדק ביום הגיוס על-ידי רופא יחידתך, אשר יחליט בעניינך לגבי שירות המילואים המסוים. אם לאחר ביצוע הוועדה הרפואית ייקבע לך פרופיל המגביל את שירותך במילואים בכלל או ביחידתך בפרט, תשובץ ביחידת מילואים בהתאם לפרופיל שנקבע על-ידי הוועדה.       

 

ולת"ם - ועדה לתיאום מילואים

במגמה לצמצם ככל האפשר, את הפגיעה במשק האזרחי עקב יציאת עובדים וסטודנטים לשירות מילואים פעיל (שמ"פ), פועלות ועדות לתיאום מילואים (ולת"ם), שמתפקידן לקבוע מתי עדיפים צורכי המשק האזרחי על צורכי הצבא, ולהיפך.

למידע נוסף

התנדבות לשירות

התנדבות גיל
חייל מילואים יקר, בהגיעך לגיל הפטור משירות הביטחון (להלן פילוח הגילאים: חוגרים - 40, קצינים - 45, מקצועות מוחרגים - 49), קיימת בפניך האפשרות להתנדב ולהמשיך לשרת במערך המילואים.
אם הינך מעוניין להתנדב, עליך לפתוח בהליך דרך האזור האישי ולמלא בהתאם לרצף המסכים את כלל הפרטים הנדרשים. בקשתך תיבחן על-ידי הגורמים המוסמכים, ומענה יינתן בהקדם האפשרי.
שים לב, משך ההתנדבות המותר הינו למשך  15 חודשים לפחות.
אם תאושר התנדבותך, יחולו עליך כלל החובות והזכויות החלות על כל חייל מילואים.
אם הינך בעל פרופיל רפואי 21 או 24, תידרש על-ידי המערכת למלא טפסים רפואיים. את הטפסים עליך למלא בנוכחות רופא המשפחה ולהחתימו עליהם. עם סיום החתמת הטפסים, ניתן לפתוח בהליך בקשה להתנדבות בהתאם באתר זה ולסרוק את כלל הטפסים הרפואיים כחלק מהליך התנדבות זה.

פרופיל 21 או 24
חייל מילואים יקר, אם הינך בעל פרופיל 21 או 24 והינך פטור משירות הביטחון אך מעוניין להתנדב לשירות מילואים, עליך לפתוח בתהליך התנדבות דרך האזור האישי ולמלא טפסים רפואיים הנדרשים כחלק מהתהליך. את הטפסים עליך למלא בנוכחות רופא המשפחה ולהחתימו עליהם. עם סיום החתמת הטפסים, ניתן להמשיך בהליך בקשת ההתנדבות  בהתאם באתר זה ולסרוק את כלל הטפסים הרפואיים כחלק מהליך התנדבות זה.
בקשתך תעבור לבחינת הגורמים המוסמכים, ומענה יתקבל בהקדם האפשרי, באחריות משרד משא"ן המילואים ביחידתך.
אם תאושר התנדבותך, יחולו עליך כלל החובות והזכויות החלות על כל חייל מילואים.

פרופיל עורפי
חייל מילואים יקר, אם הינך בעל פרופיל נמוך/ שווה ל-64 , הינך זכאי לשיבוץ ביחידה בעלת ייעוד עורפי. אם הינך משובץ ביחידה בעלת ייעוד קדמי, וברצונך להמשיך ולשרת בה, עליך לפתוח בהליך התנדבות דרך האזור האישי ולמלא טפסים רפואיים הנדרשים כחלק מההליך. את הטפסים עליך למלא בנוכחות רופא המשפחה ולהחתימם בהתאם. עם סיום החתמת הטפסים, ניתן לפתוח הליך בקשה להתנדבות בהתאם באזור האישי ולסרוק את כלל הטפסים הרפואיים כחלק מהליך התנדבות זה .
בקשתך תעבור לבחינת הגורמים המוסמכים, ומענה יתקבל בהקדם, באחריות משרד משא"ן המילואים ביחידתך.
אם תאושר התנדבותך, יחולו עליך כלל החובות והזכויות החלות על חייל מילואים.

התנדבות לשירות של בן שכול/ בני אותה משפחה/ אב ל-6

חייל מילואים יקר, אם הינך משתייך לאחת מהאוכלוסיות הבאות - בן שכול/ בעל קרוב מדרגה ראשונה ביחידה/ אב ל-6, הינך זכאי לשיבוץ ביחידה בעלת ייעוד עורפי.
חייל מילואים שמשובץ ביחידה שאינה תואמת את ייעודו, רשאי להגיש בקשה ולהתנדב ליחידה בייעוד קדמי. עליך לפתוח את התהליך דרך האזור האישי ולמלא בהתאם לרצף המסכים את כלל הפרטים הנדרשים. בקשתך תיבחן על-ידי הגורמים המוסמכים, ומענה יינתן בהקדם האפשרי.

 

 

חריגי קריאה לשירות מילואים פעיל

במידה וזימונך הינו זימון חריג* לשירות מילואים פעיל, עלייך לאשר בהתאם לחריגות הרלוונטית, את גיוסך בהתאם למופע יחיד של שירות מילואים פעיל, או בהתאם לתקופת שירות אפשרית.

* חריג - שלא עומד בתנאי הוראות הקריאה לשמ''פ.
* יכולות להופיע מספר חריגויות למופע שמ"פ/לתקופת שירות מסויימת.

שם החריג

פירוט

 מעל שלוש קריאות לשמ"פ בשנה(למעט אירגון וניהול כוח אדם)

 נקראת ל-X קריאות מעבר למותר בשנה (ניתן לזמן לשמ"פ עד שלוש פעמים בשנה,למעט שירות למטרת ארגון וניהול כוח אדם).

רצף שמ"פ

רצף השירות אליו נקראת הינו X ימים.(משך שירות מילואים רצוף מרבי הינו 36 ימים לכלל המטרות,מלבד תע"ם)

התראה

נקראת לשמ"פ בהתראה של X ימים.מספר הימים המינימאלי הנדרש להתראה הינו 12 ימים לשמ"פ שמשכו עד שלושה ימים ו-60 ימים לשמ"פ שמשכו ארבעה ימים ומעלה).

מרווח בין שמ"פ למנשהו

מרווח הזמן הקיים בין השמ"פ שביצעת לשמ"פ אליו נקראת הינו X ימים.(10 ימים בין שמ"פ שמשכו עד שלושה ימים לבין שמ"פ שמשכו עד שלושה ימים,30 ימים בין שמ"פ שמשכו עד שלושה ימים לבין שמ"פ שמשכו ארבעה  ימים ומעלה ולהיפך ו-60 ימים בין שמ"פ שמשכו ארבעה ימים ומעלה לבין שמ"פ שמשכו ארבעה ימים ומעלה).

 מרווח מסדיר

לא ייקרא חייל מילואים לשמ"פ חד-יומי או חצי-יומי, אלא בתום 30 ימים ממועד שחרורו מהשירות הסדיר, אולם לצורך קריאה להצבה ליחידה יכול המרווח להיות של שבעה ימים בלבד. במהלך השנה הראשונה ממועד שחרור החייל מהשירות הסדיר, ניתן לקרוא לו לשלושה מופעי שמ"פ חד-יומי או חצי-יומי, ובלבד שלא ייקרא חייל המילואים ליותר משני מופעי שמ"פ כאמור במהלך 180 יום ממועד שחרורו מהשירות הסדיר. ניתן לקרוא לחייל מילואים המוצב ביחידת מעבר לחמישה מופעי שמ"פ חד-יומי או חצי-יומי במהלך השנה הראשונה ממועד שחרורו מהשירות הסדיר. אולם, לא ייקרא חייל מילואים המוצב ביחידת מעבר ליותר משלושה מופעי שמ"פ כאמור במהלך 180 יום ממועד שחרורו מהשירות הסדיר. על אף האמור בסעיף זה, ניתן לקרוא לחייל מילואים לאחר 180 ימים מיום שחרורו למטרת הכשרה/קורס/אימון, לשמ"פ מצטבר שמשכו עד 14 ימים ללא צורך בהתנדבות החייל.

גיוס ביום ו'/ערב חג

 נקראת לשמ"פ אשר הגיוס אליו מתקיים ביום ו' או בערב חג,בניגוד לפקודות.

גיוס/שחרור בצום שאינו ט' באב/יום כיפור(צום גדליהו,י' בטבת,תענית אסתר,י"ז בתמוז)

 נקראת לשמ"פ אשר הגיוס אליו/השחרור ממנו מתקיים בצום שאינו ט' באב,בניגוד לפקודות.

 גיוס/שחרור במוצאי שבת

 נקראת לשמ"פ אשר הגיוס אליו/השחרור ממנו מתקיים במוצאי שבת/במוצאי חג/מוצאי צום,בניגוד לפקודות.

 שחרור ביום א'/ביום שלמחרת החג

 נקראת לשמ"פ אשר יום השחרור ממנו מתקיים ביום א' או ביום שלמחרת חג,בניגוד לפקודות.

ביטול צו שמשכו ארבעה ימים ומעלה,בהתראה קצרה מ-14 ימים, ועד יום לפני הגיוס למסגרת של 30 חיילים ומעלה

השמ"פ אליו זומנת בוטל בהתראה של X ימים.מספר הימים המינימאלי הנדרש לביטול השמ"פ הינו 14 ימים.

קיצור/דחיית צו שמשכו ארבעה ימים ומעלה בהתראה הקצרה מהנדרש

השמ"פ אליו זומנת קוצר/נדחה בהתראה של X ימים.(מספר הימים המינימאלי הנדרש לקיצור השמ"פ הינו שבעה ימים,מספר הימים המינימאלי הנדרש לדחייה הינו 14 ימים).

ביטול צו שמשכו אינו עולה על שלושה ימים בהתראה קצרה משבעה ימים למשימת אימון/הכשרה.

השמ"פ אליו זומנת בוטל בהתראה של X ימים.מספר הימים המינימאלי הנדרש לביטול השמ"פ הינו

הרשימה המלאה מופיעה בקובץ הוראות הקריאה לשמ''פ (הק"א 31.08.01) החל מעמוד 61.

לשאלות נוספות בדבר זימונך לשירות מילואים פעיל, ניתן לפנות למוקד השירות הצה"לי למשרתי המילואים - לפרטים נוספים בדבר מוקד השירות - ניתן ללחוץ כאן.

קישורים חיצוניים

 • טופס הצהרת 2 אחים באותה היחידה

 • שאלון רפואי וטופס ויתור סודיות רפואית

 • שאלון בריאות הנפש

 • נספח א' לפקודה 13.3180 - הצהרת התנדבות לשירות מילואים בצה"ל