ביטוח חיילי מילואים

**משרתות ומשרתי מילואים יקרים, שימו לב המידע באתר מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לכלל המגדרים**

 

כיום מעוגנות זכויות השארים והנכות של חיילי המילואים בחוק הקצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם והוא חל על פגיעות שאירעו לחייל מילואים במהלך ועקב שירות החל מיום 01/01/99. 

לחוק מספר רבדים:

1. ביטוח חיים (ריסק)- המענק הינו תשלום חד-פעמי למשפחה, בדומה לביטוח חיים הניתן עקב פטירתו של משרת קבע. שיעור המענק יהיה בגובה תגמולי הביטוח מכוח פוליסת ביטוח חיים (סיכון) של משרתי הקבע, כעדכונם מזמן לזמן, וזאת בהתאם לגיל איש המילואים.

להלן פרמיית עדכון ביטוח חיים (מענק הוני) לחודש 07/2015:

 לטבלה לחץ כאן

 
המענק ישולם למוטבים אשר נקבעו על ידי חייל המילואים על גבי טופס קביעת מוטבים. במידה ולא מילא החייל טופס מוטבים למענק הוני, יחולק המענק עפ"י ברירת המחדל שבתקנות תשלום קצבאות לחיילי מילואים ובני משפחותיהם (פירוט רשום בהמשך הדף).

2.  קצבאות בעלות אופי פנסיוני מכוח חוק תשלום הקצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם: מטרת החוק להבטיח תשלום קצבאות לחיילי מילואים שנפגעו בתקופת שירותם ועקב שירותם ולבני משפחותיהם של חיילי מילואים שנספו בעת שירותם ועקב שירותם, במקרים שחיילי המילואים או בני משפחותיהם אינם זכאים לקצבה מקופת גמל, או שזכאותם לקצבה מקופת גמל פחותה מזכויותיהם לפי החוק (שאז תשולם קצבה משלימה).
החוק חל על חייל מילואים שהוכר כמי שנפגע תוך כדי ועקב השירות על-ידי משרד הביטחון,  או על בני משפחתו של מי שנפטר בשל פגיעה, שנקבע על-ידי משרד הביטחון כי ארעה תוך כדי ועקב השירות, על-פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) או חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום).
לחייל זכאי תשולם קצבה בהתחשב בדרגת נכותו התפקודית, כפי שתיקבע בהתאם לחוק, ובמשכורתו ערב הפציעה, על-פי השכר שלפיו שולמו לו תגמולים בגין שירות המילואים, או השכר הממוצע במשק, לפי הגבוה מבין השניים.
לבני משפחתו של חייל שנספה, תשולם קצבה בשיעור הקבוע בחוק ממשכורתו ערב הפציעה, שתחושב כאמור לעיל.
במקרה של זכאות לקצבה מקופת גמל בגין אותה הפגיעה, תשולם קצבה משלימה, רק אם הזכאות פחותה מהזכאות בהתאם לחוק.
בנוסף, לבני משפחתו של חייל מילואים שנספה, ישולם מענק הוני בגובה תגמולי ביטוח החיים שהיו משלמים למשרת קבע בן גילו במקרה פטירה, על-פי פוליסת ביטוח החיים של משרתי הקבע.
נבהיר כי אין במידע זה כדי להחליף או לשנות מהוראות החוק, שהזכאות תיקבע לפיהן בלבד.
לפרטים נוספים ניתן לעיין בהראות החוק או לפנות למדור מילואים בטל' 03-5690293.
 
קישור לחוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם,תשס"ב-2002- הנוסח עדכני ליוני 2013

מיסוי קצבאות נכון ודמי ביטוח בריאות לביטוח לאומי

א. מס הכנסה
קצבאות הנכות מצה"ל פטורות מתשלום מס ההכנסה.
לנכה מעל 90% נכות, קיים פטור לפי סעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה שחל על כל הכנסותיו כולל משכורת וקצבאות מקופת גמל.
אם מדובר בנכה בשיעור נמוך יותר, אז הפוטר לא יכול על קצבאות מקופת הגמל.

ב. דמי ביטוח בריאות לביטוח לאומי
על פי חוק הביטוח הלאומי, מקצבאת אנשי מילואים נמוכה ביטוח ברריאות ממלכתי בסכום מינימלי (103 ש"ח החל מ0 1.1.2015).
על פי הוראת המוסד לביטוח לאומי, כל זכאי לקצבת נכות של חיילי מילואים שדמי הביטוח משולמים בעברו מכל מקור אחר ( לדוגמה דרך מקום העבודה, קצבת נכות מאגף שיקום נכים במשרד הבטחון, קצבת נכות מקופת גמל תשלום עצמי...),
קצבת הנכות מצה"ל תהא פטורה מתשלום דמי הביטוח.
אולם, אם לאיש המילואים אין הכנסות אחרות הרי יש לנכות מהקצבה דמי ביטוח מינינליים, עד לגיל הפרישה, ולמעט אישה נשואה.

בהיעדר דיווח של מקבל הקצבה על ניכוי דרך הכנסה אחרת, יבוצע ניכוי אוטומטי. האחריות על דיווח מוטלת על מקבל הקצבה. להורדת הטופס לחץ כאן.

אופן תשלום הקצבאות למשרתי המילואים ולבני משפחותיהם

כאמור בתקנות "תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (כללים לתשלם מענק הוני למקרה מוות), התשס"ט-2009". שאריו של משרת/ת מילואים שנספה תוך כדי ועקב שירות מילואים פעיל יהיו זכאים למענק הוני.

המענק יחולק בין מוטביו של משרת/ת המילואים על פי הסדר ברירת המחדל הקבוע בתקנות.

 1. במקרה ולמשרת/ת המילואים קיימים ילדים  (בין אם ההורים בחיים לבין אם לא) -
  המענק יתחלק באופן שווה לבין בן/בת הזוג לבין הילדים - 50% | 50%.
  במידה ולא קיים בן/בת זוג, המענק ישולם באופן בלעדי (100%) לילדי משרת/ת המילואים.
 2. במקרה שלמשרת/ת המילואים לא קיימים ילדים -
  אם הורי משרת/ת המילואים בחיים, המענק יחולק בין בן/בת הזוג (50%) לבין ההורים שיקבלו סכום זהה (50%).
  במידה ואין בן/בת זוג, המענק יגיע באופן בלעדי להורים (100%).
 3. בכפוף לאמור לעיל, השאיר/ה משרת/ת מילואים שנספה יותר מבן זוג אחד, או יותר מהורה אחד, או יותר מילד אחד - חולקים ביניהם בני הזוג, ההורים או הילדים בהתאמה את חלקם במענק ההוני באופן שווה.

 

בזכות משרת/ת המילואים לשנות את החלוקה הקבועה בחוק, לשם כך עליו לפנות אל מוקד השירות הצה"לי למשרתי המילואים  בבקשה לשינוי, ולהעביר טופס קביעת מוטבים למענק הוני - חיילי מילואים.

קישורים