ולת"ם (ועדה לתיאום מילואים)

**משרתות ומשרתי מילואים יקרים, שימו לב המידע באתר מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לכלל המגדרים**

 

במגמה לצמצם ככל האפשר, את הפגיעה במשק האזרחי עקב יציאת עובדים וסטודנטים לשירות מילואים פעיל (שמ"פ), פועלות ועדות לתיאום מילואים (ולת"ם) במרכז השירות לחיילי המילואים שבבסיס תל-השומר, שמתפקידן לקבוע מתי עדיפים צורכי המשק האזרחי על צורכי הצבא, ולהיפך.

הוועדה לתיאום מילואים  מורכבת משלושה חברי ועדה, כמפורט:
1. יו"ר הוועדה - נציג בכיר מאחד ממשרדי הממשלה הבאים: הביטחון, הכלכלה, החינוך והחקלאות.
2. שני חברי ועדה - נציגים ממשרד ממשלתי השונה מיו"ר הוועדה;
3. נציג צה"ל - קצין מילואים בדרגת סא"ל.

נוהלי ולת"ם

בקשות לולת"ם יש להגיש עד 30* ימים לפני מועד תחילת המילואים (שמ"פ).
*בקשות אשר יוגשו באיחור יועלו לאישור רת"ח ולת"ם.
כמו כן, חשוב לציין כי בקשות בנוגע לצו מילואים שהוצא מהרגע להרגע, יתקבלו ללא צורך באישור ויעלו לבחינת הועדה.

הולת"ם דנה אך ורק בצו מילואים שמשכו שישה ימים ויותר.
בקשות על צווים שמשכם חמישה ימים או פחות, יש להגיש בנוהל בקשת 58.

הוועדות לא יטפלו בבקשות לדחיית שירות מילואים מטעמים אישיים או רפואיים.
בקשות לשחרור מסיבות אישיות יש להפנות למפקד היחידה, באמצעות מוקד שירות למשרתי המילואים הצה"לי, על גבי טופס בקשה לקיצור/ביטול/דחיית שירות המילואים.
כמוכן, בקשות לשחרור מטעמים רפואיים יש להפנות לרופא היחידה, באמצעות מוקד שירות למשרתי המילואים הצה"לי.

דגשים מיוחדים:
1. ככלל, לא ניתן להגיש יותר מבקשה אחת במהלך שנת עבודה, למעט במקרים הבאים:
א. נתקבלה החלטה שלילית, בבקשה הקודמת.
ב. סטודנט - זכאי לשתי תשובות חיוביות בשנה סטודנטיאלית.
ג. משקי – אם שינה החייל את מקום עבודתו, לאחר ההחלטה החיובית הראשונה;
ד. אם לא מומשה החלטת ולת"ם מסיבות שאינן תלויות בחייל (ביטול הצו על-ידי היחידה, שלא בעקבות הגשת טופס 58 וכיו"ב).

2. ערעור על החלטת הוועדה - הן הפונה והן היחידה רשאים לערער על החלטת הוועדה. בקשה של שכיר תוגש על-ידי מעסיקו בלבד, בצירוף חותמת העסק וחתימת המעסיק. ערעור יש להגיש עד 7 ימים מיום הדיון בוועדה. בקשות שיוגשו באיחור - יידחו.

ציר זמנים - תהליך הגשה וטיפול בבקשות ולת"ם:

מי רשאי להגיש בקשה?

קיימים שלושה סוגי פניות לולת"ם:
1. עצמאיים (בעלי תעודת עוסק מורשה) - יגישו את הבקשה בעצמם.
2. שכירים - המעסיק יגיש את הבקשה.
3. סטודנטים - יגישו את הבקשה בעצמם או באמצעות משרד דיקן הסטודנטים שבמוסד הלימודים.

סוגי הלימוד הזכאים לדיון במסגרת ולת"ם:
א. תואר ראשון, במידה והתואר נלמד באוניברסיטה הפתוחה, יש ללמוד 3 קורסים או יותר בשנת הלימודים הרלוונטית.
ב. לימודי מכינה קדם-אקדמית.
ג. הנדסאים/ טכנאים.
ד. קדם-הנדסאים.
ה. בחינות הסמכה לרו"ח/ עו"ד/ שמאות מקרקעין/ רבנות/ דיינות.
ו. קורסים מטעם לשכת התעסוקה (למובטלים) בצירוף אישור מתאים מטעם משרד הכלכלה.
ז. לימודי רפואת שיניים לתואר דוקטור.
ח. לימודי רפואה (אם הסטודנט אינו בסמכות חיל הרפואה.)
ט.מבחן מתא"ם.
י. תואר שני - ייבחנו מקרים פרטניים של סטודנטים לתואר שני, כגון מועדי בחינות בתקופת הזימון. כל מקרה ייבחן לגופו במדור ולת"ם, בכפוף להמצאת האישורים המתאימים ממוסד הלימודים.

כיוצא מכך, לימודים לשלישי, לימודי בגרויות/פסיכומטרי ולימודי תעודה - לא יטופלו במסגרת הוולת"ם.
 יש להפנות בקשות אלו לטיפול במסגרת היחידה, באמצעות מוקד שירות למשרתי המילואים הצה"לי.

חיילים במקצוע רופא או פרמדיק יגישו בקשה לולת"ם דרך מקרפר.
harapmil@mail.idf.il ניתן להגיש ולת"ם דרך כתובת המייל
או לפנות טלפונית 03-73795367

סמכויות הוועדה

1. קיצור שירות;
2. פיצול שירות;
3. דחיית השירות כמפורט: משקי - עד שלושה חודשים ממועד המילואים;
 סטודנט - עד ארבעה חודשים ממועד המילואים.
4. דחיית הבקשה - תשובה שלילית;
5. קיצור מנהלתי - קיצור השירות לסטודנט כמתחייב על-פי פקודות מטכ"ל (ייחשב כתשובה שלילית).
6. תשובה שלילית עם מקדם ביטחון - הוועדה ממליצה ליחידה לשחרר את החייל ביום הגיוס. בכפוף להחלטת מפקד היחידה, על סמך נתוני הגיוס.

לידיעתך!
יחידתך מחויבת לפעול בהתאם להחלטת הוועדה, כמפורט לעיל.
יחד עם זאת, צו הקריאה שברשותך תקף, עד לקבלת צו מעודכן ממשרד משא"ן המילואים ביחידתך.

זכויות ייצוג בוועדה

במהלך הדיון בוועדה, רשאי להופיע חייל המילואים או נציג מטעמו , כמפורט מטה:
1. שכיר - זכאי לייצוג על-ידי מעסיקו (או נציג מטעמו), בלבד.
2. עצמאי - זכאי לייצג את עצמו.
3. סטודנט - זכאי לייצג את עצמו.

*הייצוג בוועדה הינו ייצוג טלפוני בלבד.

בקשות לייצוג במהלך הוועדה, יש להעביר מראש בצירוף לבקשה או על-ידי פנייה יזומה למוקד ולת"ם בכתובת: Valtam@mail.idf.il

לידיעתך - נציגים מטעם יחידתך רשאים , אף הם, להופיע ולהציג את עמדתם בפני הוועדה (ייצוג טלפוני בלבד).

אילו מסמכים יש לצרף לבקשה?

שכיר

  עצמאי

  סטודנט

- טופס בקשת ולת"ם למעסיק (מצורף קישור

בתחתית הדף)

- מכתב מנמק מטעם  

  המעסיק, הנושא את

  חותמת המפעל וחתימת

  המעסיק.

- טופס בקשה חתום בידי המעסיק 

  ונושא חותמת המפעל.

- מכתב מנמק בחתימת החייל

- העתק תעודת עוסק מורשה- חובה!

 

- טופס בקשת ולת"ם לסטודנט(מצורף קישור

בתחתית הדף)

- אישור לימודים בתוקף מהחודש 

  האחרון המפרט את חוג הלימוד

  ושנת הלימוד הנושא את חותמת

  מוסד הלימודים.

- מכתב מנמק

- מערכת שעות - מומלץ

- לוח בחינות - מומלץ

 

לטבלה  לחץ כאן

 במידה והינך סטודנט או עצמאי, באפשרותך להגיש בקשה באופן ממוחשב. להגשת בקשה אנא היכנס לאזור האישי.

לתשומת ליבך! ניתן להגיש בקשת ולת"ם 24 שעות לאחר אישור הצו באתר.

דגשים מיוחדים:
- עצמאי שאין ברשותו תעודת עוסק מורשה, יצרף אישור עורך-דין/רואה חשבון על ניהול עסק וספרים.
- אם מתוכננת נסיעה לחו"ל לצורכי עסקים, יש לצרף אישורים המאמתים זאת.
- ניתן להגיש כל אסמכתה אחרת הרלוונטית לדיון בוועדה.
- אם נקראו לשירות מספר עובדים במקביל, יגיש המעסיק בקשה נפרדת עבור כל עובד.
- יש לוודא הגעת המסמכים מול מוקד המילואים במספר 1111 (שלוחה 4) כ-24 שעות לאחר הגשת הפנייה. המוקד פתוח בימים א'-ה' בין השעות 8:15 עד 18:00

דרכי התקשרות

במידה והינך סטודנט או עצמאי, באפשרותך להגיש בקשה באופן ממוחשב. להגשת בקשה אנא היכנס לאזור האישי.

לתשומת ליבך! ניתן להגיש בקשת ולת"ם דרך האזור האישי 24 שעות לאחר אישור הצו באתר.

מוקד המילואים: פועל בין הימים א' - ה' בין השעות 8:15 עד 18:00
טלפון (רב קווי): 1111 (שלוחה 4)
דואר אלקטרוני: Valtam@mail.idf.il
 

קישורים