זכויות הסטודנטים המשרתים במילואים

**משרתות ומשרתי מילואים יקרים, שימו לב המידע באתר מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לכלל המגדרים**

 

ב-23 ביולי 2012 פורסמו כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים) - התשע"ב- 2012 המפרטים את הזכויות להן זכאים סטודנטים המשרתים במילואים.

להלן עיקרי ההתאמות שנקבעו על-ידי המועצה להשכלה גבוהה:

  • נקבעו נוהלי זכאות להיעדרות משיעורים, קורסים מעשיים ובחינות, ולדחיית המועד להגשת מטלות בשל שירות מילואים.
  • נקבע כי מוסד ימנה רכז מילואים לשם יישום הוראות המוסד.
  • נקבע כי מוסד יסייע לסטודנט שנעדר להשלים את חומר הלימוד באמצעות הדרכה, חונכות, שיעורי עזר, חומרי עזר וכיו"ב.
  • נקבע כי מוסד יהיה רשאי להכיר בשירות מילואים כפעילות מזכה לצורך מלגות, מעונות ונקודות זכות אקדמיות.

לצפייה בהתאמות לסטודנטים המשרתים במילואים

המכון להכשרה טכנולוגית

סטודנט שעתיד להיבחן במסגרת מה"ט - המכון להכשרה טכנולוגית - (בחינה ממלכתית), ומועד הבחינה חופף למועד השירות במילואים, יהיה זכאי לתיאום מועד בחינה חדש. זאת, בתנאי שפנה לולת"ם (ועדה לתיאום מילואים) ובקשתו לדחייה/קיצור שירות המילואים לא נענתה. מדיניות זו, אשר אושרה על-ידי מנכ"ל המכון להכשרה טכנולוגית לאור פניית קצין המילואים הראשי, תתאפשר על-ידי פניית החייל בכתב אל המכללה שבה הוא לומד, וזו תעביר הבקשה למחלקת הבחינות במה"ט בצירוף עותק מצו הקריאה.

קישורים