נוהל צבירת שעות

א. חייל מילואים שאופי מקצועו ותפקידו מחייבים התייצבות תכופה לשעות ספורות בלבד, יביע את הסכמתו לכך בכתב על גבי כתב הסכמה. הסכמתו תהיה במסגרת שנה קלנדרית (מ-1 בינואר ועד 31 בדצמבר באותה שנה).

ב. התנדבותו של חייל המילואים תהיה לקריאה חריגה מסוג מרווח, התראה והיקף הקריאות בשנה. התנדבות לשירות בנוהל צבירת שעות טעונה אישור קצין בדרגת סא"ל.

ג. הוראות הקריאה לשמ"פ בנושא התראה, מרווח והיקף הקריאות בשנה, לא יחולו על חייל מילואים בעת זימונו בנוהל צבירת שעות.

ד. לצורך חישוב משך השירות, יחושבו כל שמונה שעות שמ"פ בנוהל צבירת שעות כיום מילואים אחד. במניין זה יבואו גם זמני הנסיעות ממקום השירות ואליו.

ה. אין לזמן חייל מילואים בנוהל צבירת שעות, אם לא יוכל להשלים את מכסת השעות הדרושה להשלמת יום מילואים - שמונה שעות, לרבות זמני הנסיעה.

ו. אם השלים החייל את מכסת שמונה השעות הנדרשות/ ביצע מופע בן שמונה שעות לכל הפחות, יוזן לו חד-יומי ביום שביצע את השמ"פ.

ז. אם חייל ביצע שמ"פ בנוהל צבירת שעות, אך לא צבר שמונה שעות המזכות בחד-יומי בשל עזיבת היחידה, עזיבת התפקיד, תום שנה קלנדרית או שהינו עומד בפני פטור משירות הביטחון, יוזן לו חד-יומי אף שלא מילא את מכסת השעות המזכות.

ח. יודגש, כי נוהל צבירת שעות יחושב בשנה קלנדרית אחת. דהיינו, אם הסתיימה שנת העבודה וחייל המילואים לא השלים את מכסת השעות, יוזן לו חד-יומי. בשנה לאחר מכן תחל ספירה חדשה.