שירות נשים במילואים

בעת האחרונה מתחזקת מגמת מיצוי כוח האדם הנשי בצבא. במסגרת מגמה זו נפתחו לשיבוץ בפני נשים:

תפקידי לחימה, תפקידים תומכי לחימה, אוחדו הכשרות יסוד והכשרות לקצונה. שינויים אלו התאפשרו נוכח התיקון בחוק שירות ביטחון, שעניינו שוויון בשירות (ינואר 2000), בהלימה לצרכי צה"ל בשירות חובה ובשירות מילואים.

להלן יפורט המידע הייחודי לנשים במילואים:

 1. מגורים ולינה - ככלל, חיילים וחיילות יגורו במגורים נפרדים (כלומר מגורים בשני מבנים נפרדים או מבנה המפוצל לשני אגפים נפרדים ללא אפשרות לתצפית הדדית ממגורי הגברים אל מגורי הנשים ולהיפך או במאהל - אוהלים בשני מתחמים נפרדים, המגודרים כל אחד בגדר המכוסה בכיסוי אטום - בכל מקרה אין לגדר רק את מגורי הנשים).כמו כן חייבת להיות הפרדה במתקני השירותים והמקלחות לחיילות ולחיילים. באם לא ניתן לקיים הפרדה בשירותים ובמקלחות, תותקן נעילה פנימית לכל אחד מן המתקנים. חריגה מהאמור לעיל מחייבת אישור של ראש ענף פרט.
ניתן להלין חיילת לבדה ביחידה באישור סא"ל.


2. אין למנוע מנשים להשתתף במשימות/ אימונים או למנוע זימונן לשירות מילואים פעיל בשל היותן בנות יחידות.


3. אין לפטור חיילת/קצינה באופן אוטומטי משירות מילואים, בדומה לגברים- כל בקשה תידון באופן פרטני ובערוצים הידועים והמקובלים.


4. נשים תשרתנה במילואים עד גיל הפטור כפי שקבוע בחוק או עד הריון/הורות.


5. נשים אשר ביצעו תפקידים בשירותן הסדיר תחת סעיף 16 א' לחוק שירות בטחון וחתמו על החוזה עם גיוסן, תשרתנה במילואים עד גיל הפטור גם אם הינן אמהות.


6. ציוד אישי - ככלל באחריות היחידה הקולטת לוודא הימצאות ציוד אישי הכולל:
א. מדים במידות המתאימות 
ב. מעילים 
ג. נעליים צבאיות
ד. במידה וקיים ציוד ייעודי (שכפ"צ - שכבת פיצוץ, קפל"ד - קסדת פלדה וכדו') יש לוודא קיומו במידות המתאימות.


7. עם גיוסך עלייך לוודא כי הינך מקבלת ציוד מתאים. במידה וקיימת בעיה, באפשרותך לפנות לגורמי התחזוקה ביחידתך ע"מ שיספקו את הציוד כנדרש.


8. פעילות מבצעית - חיילות המוצבות ביחידות אורגניות (גדוד/ פלוגה) תשתתפנה בכל הפעילויות המבצעיות המוגדרות ליחידה, בכפוף לרמת הרובאות שלהן. לוחמות המשולבות ביחידה אורגנית עם לוחמים תבצענה לחימה/ תעסוקה מבצעית/ בהתאם משימות היחידה. חיילות חסרות רמת רובאות תשולבנה במשימות התואמות את הכשרתן ואת הנחיות הגורמים המוסמכים בצה"ל.


9. הטרדה מינית - צה"ל רואה בחומרה רבה את תופעת ההטרדה המינית, הן בשירות סדיר והן בשירות מילואים. החוק למניעת הטרדה מינית ודרכי טיפול לגבי חיילת בשירות סדיר חל גם על חיילת בשירות מילואים. במקרה הצורך ניתן לפנות למדור פניות במפקדת יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר (יוהל"ם) בטלפון - 1111 שלוחה 5 ואז 2.

קישורים