נוהלי היציאה לחו"ל

1. חייל מילואים ששהה בחו"ל: 
א. חייל מילואים אשר חזר ארצה לאחר שהייה בת שנתיים עד חמש שנים רצופות בחו"ל, הוגדר כתושב חוזר על-פי משרד הקליטה או משרד הפנים והציג אישורים מתאימים על כך, לא ייקרא לשירות מילואים פעיל בששת החודשים הראשונים לאחר חזרתו, ובששת החודשים שאחריהם ייקרא ל-14 ימי שירות מילואים פעיל, לכל היותר.
ב. חייל מילואים אשר חזר ארצה לאחר שהייה בת חמש שנים רצופות ומעלה בחו"ל, הוגדר כתושב חוזר על-פי משרד הקליטה או משרד הפנים והציג אישורים מתאימים על כך, לא ייקרא לשירות מילואים פעיל בששת החודשים הראשונים שלאחר חזרתו, ובששת החודשים שאחריהם לא ייקרא לשירות מילואים פעיל אם ביקש זאת בכתב.
ג. על אף האמור לעיל, ראש אגף כוח-אדם רשאי לאשר קריאה לשירות מילואים פעיל של חייל מילואים גם שלא לפי הוראות סעיף זה. כמו כן, רשאי חייל המילואים להתנדב לשירות מילואים פעיל על אף הוראות סעיף זה. לשם כך, עליו להביע את הסכמתו בתהליך התנדבות באזור האישי.


2. הנחיות קריאה לשירות מילואים פעיל במקרה של יציאה לחו"ל:
א. על חייל המילואים ליצור קשר עם יחידת המילואים בכל מקרה של יציאה מתוכננת לחו"ל, על מנת לבדוק אם קיים צפי לקריאתו לשירות מילואים פעיל בתקופת היציאה המתוכננת לחו"ל.
ב. אם הגיע לידי חייל המילואים צו קריאה לשירות בעודו בארץ, הצו מחייב את התייצבותו בהתאם.


3. נוהל טיפול בחייל מילואים שנקרא לשירות מילואים פעיל טרם יציאתו לחו"ל:
א. חייל אשר בידו צו לשירות מילואים לתקופה החופפת, מקצתה או כולה, את תקופת שהייתו המתוכננת בחו"ל, רשאי להגיש בקשה לקיצור, לדחייה או לשחרור משירות המילואים שאליו נקרא באזור האישי. חייל שיוכיח כי רכש את כרטיס הטיסה טרם מועד משלוח צו הקריאה ובקשתו כאמור נדחתה, באפשרותו לערער למפקד היחידה הממונה בדרגת אל"ם ומעלה. החלטת המפקד הממונה תהיה סופית.
אם לא אושרה בקשתו של חייל המילואים, חובתו להתייצב כנדרש לשירות מילואים על-פי הצו שבידו.

 

4. חייל מילואים שחזר ארצה ומצא כי במהלך שהותו בחו"ל נשלח אליו צו לשירות מילואים פעיל (כולל שירות מילואים חד-יומי) יפעל על-פי המפורט להלן:
א. על החייל חלה החובה להתייצב פיזית ביחידתו במועד תחילת שירות המילואים הפעיל, או בתוך 21 ימים מיום חזרתו, לא כולל יום החזרה (במועד המאוחר מבין השניים). זאת, אם לא תואם עמו מועד התייצבות שונה.
ב. אם יום ההתייצבות חל ביום שעל-פי הוראה זו אסור לגייס לשירות מילואים פעיל, יתייצב חייל המילואים ביום הבא אחריו שבו מותר לגייס.
ג. אם תתעורר בעיה שתמנע מהחייל להתייצב לשירות המילואים במועד כמפורט לעיל, עליו ליצור קשר עם מוקד שירות  למשרתי המילואים הצה"לי בתוך שבעה ימים ממועד שובו ארצה.
ד. חייל מילואים כנ"ל רשאי להגיש בקשה לביטול, דחייה או לקיצור שירות המילואים אליו נקרא מסיבה כלשהי על-ידי פנייה למפקד היחידה באמצעות טופס 58 (טופס בקשה לשחרור, קיצור או דחיית שירות מילואים פעיל) באזור האישי. אם בקשתו תידחה, באפשרותו לערער למפקד היחידה הממונה בדרגת אלוף משנה ומעלה. החלטת המפקד הממונה תהיה סופית.