תשלום עבור ביצוע ימי מילואים

**משרתות ומשרתי מילואים יקרים, שימו לב המידע באתר מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לכלל המגדרים**

 

חייל מילואים זכאי לקבל תגמול עבור שירות המילואים הפעיל אותו הוא מבצע, התשלום מתקבל באמצעות המוסד לביטוח לאומי.
 
גובה התגמול תלוי בעיסוקו של החייל ערב יציאתו לשירות המילואים ומשך שירותו, והוא כפוף לכללי חישוב הקבועים בחוק הביטוח הלאומי.
 
ניתן לאפיין באופן כללי שלוש קבוצות העסקה:

  • עובד עצמאי.
  • עובד שכיר.
  • מי שאינו עובד ואינו עצמאי (סטודנט, תלמיד ישיבה,מובטל וכו'). 

תיקון חוק הביטוח הלאומי בעניין תשלום תגמולי מילואים:
 
התיקון לחוק נועד להבטיח כי מלוא התגמול לו זכאי העובד בגין שירות המילואים אכן יועבר לידיו.

לשם כך חלה על המעסיק חובה לשלם לעובד בשלב הראשון תשלום על חשבון תגמול המילואים.

בשיעור השכר שהיה משולם לעובד אילולא שירת במילואים והוסיף לעבוד. לצפייה בתיקון חוק הביטוח הלאומי מספר 127 לחץ כאן.

אופן חישוב גובה התשלום עבור שירות מילואים פעיל

ניתן לחשב את התשלום המגיע בעבור ביצוע שירות מילואים במחשבון התגמולים של ביטוח לאומי כאן.
 
ניתן לפנות למוקד הטלפוני האוטומטי של המוסד לביטוח לאומי לבירורים בנושא תביעה שהוגשה.

המוקד פועל 24 שעות ביממה ומספרו 02-6463010.
 
תקופות שירות המזכות בתגמול

התגמול ניתן בעבור כל יום שירות (לרבות ימי מחלה - "גימלים" וימי אשפוז, הבאים במניין ימי המילואים) החל מהיום הראשון לשירות, לאחר הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי.
 
תקופות שירות שאינן מזכות בתגמול
 
חייל שהתייצב ביחידתו ביוזמתו שלא על-פי צו - אינו מוכר כמי ששירת באותו יום, ולכן תקופה זו לא תיחשב כמזכה בתגמול מכל סוג שהוא.

בתקופה זו החייל גם אינו מבוטח בתנאים המפורטים בפרק ביטוח חיילי המילואים.
 
בנוסף לכך, תקופת שהות במעצר או בכלא צבאי אינן מזכות בתגמול מכל סוג שהוא, אלא אם הוחלט פרטנית אחרת על-ידי גורם שיפוטי מוסמך.

העלאת גובה תגמול המינימום

על-פי החוק, "לא יפחת שיעור התגמול ליום מהתגמול המזערי (תגמול מינימום)."( זאת כשתגמול המינימום ליום הוגדר כשכר המינימום לחודש

מחולק ב-30, שהוא 123.67 ש"ח ליום ו-3,710 ש"ח לחודש.

על-פי התיקון בחוק המילואים התשס"ח, יועלה סכום תגמול המילואים ל-68% מהסכום הבסיסי, כלומר 192.31 ש"ח ליום ו-5,771 ש"ח לחודש.

גם אם השתכר חייל המילואים לפני השירות שכר מינימום, בעבור שירות המילואים יקבל תגמול גבוה יותר (5,771 ש"ח לעומת 3,710 ש"ח לפני תיקון החוק).

שירות חצי יומי

התגמול שישולם בעבור שירות מילואים חצי יומי יהיה כמחצית מהתגמול המשולם בעבור יום מילואים רגיל.

משך השירות לא יעלה על 6 שעות לרבות הנסיעות למקום השירות וחזרה. 
 
*תשלום למי ששירת במילואים ולא נפגעה הכנסתו עקב השירות
 
בהסתמך על התיקון בחוק ,משולם תגמול מילואים בעבור כל יום שירות, ללא הבחנה אם נפגעה הכנסתו של המשרת במילואים עקב השירות או לא.

עובד המשרת במילואים יום עבודה רגיל, וביצע את שירות המילואים מעבר לשעות העבודה, או בימי המנוחה השבועית של ו/או בחופשתו, ישולמו לו הן שכר עבודה רגיל והן תגמולי מילואים.

תביעה לקבלת גמול מביטוח לאומי

תשלומי התגמול ניתנים לחייל על בסיס תביעה המוגשת למוסד לביטוח לאומי. התביעה מוגשת באמצעות טופס שמופק דרך אתר המילואים באזור האישי.(טופס 3010).

טופס זה, הקרוי טופס 3010, מפרט את המועד שבו החל החייל את שירותו והמועד שבו סיים את השירות (מומלץ לוודא עם מוקד שירות למשרתי המילואים הצה"לי כי יש התאמה בין הכתוב בטופס לבין המידע המדווח לרישומי המחשב הצה"לי).

  • חייל שהינו שכיר - יגיש את טופס 3010 למעסיקו, אשר יתבע בעבורו את התגמול מהמוסד לביטוח לאומי.
  • חייל שהינו עצמאי - יגיש תביעה בצירוף טופס 3010 ישירות למוסד לביטוח לאומי, ויזוכה בתגמול באופן ישיר.התגמול יינתן למעסיק, והחייל ימשיך לקבל את שכרו מהמעסיק באופן שוטף. במקרה שהחייל היה מועסק באותו מקום עבודה פחות מ-75 ימים בארבעת החודשים בתקופה שקדמה לתקופת לשירות המילואים הפעיל - יגיש החייל את התביעה ישירות למוסד לביטוח לאומי, ולא דרך מעסיקו.
  • עובד שהינו שכיר וגם עצמאי - יקבל את התגמול ממעסיקו, ובנוסף יגיש תביעה אישית למוסד לביטוח לאומי לקבלת השלמת תגמולים בעבור הכנסותיו כעצמאי.
  • חייל שאינו שכיר ואינו עצמאי - יגיש אף הוא תביעה אישית למוסד לביטוח לאומי, והוא יזוכה בתגמול המזערי כמפורט מעלה.
     
*שימו לב: טופס 3010 ניתן לחייל המילואים בתום תקופת שירותו (כולל חד-יומי מהיום הראשון). לעיתים, תקופת השירות חוצה חודשים, מתחילתה בחודש אחד ועד לסיומה בחודש שלאחר מכן (לדוגמה: שמ"פ שמתחיל ב- 21/5 ומסתיים ב-13/6).
התשלום מהמוסד לביטוח לאומי יינתן לחייל בתום השמ"פ בעבור כל ימי השירות גם יחד, ולאחר ה-13/6.
לנוחיותך, להלן הקישור להגשת התביעה למוסד לביטוח הלאומי.

איגרת בנושא תגמולים והטבות לחיילי מילואים

לצפייה באיגרת בנושא תגמולים והטבות לחיילי המילואים יש ללחוץ כאן.

קישורים