תגמולים למערך המילואים

**משרתות ומשרתי מילואים יקרים, שימו לב המידע באתר מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לכלל המגדרים**

כללי

במסגרת חוק המילואים תשס"ח 2008, נקבע כי חייל מילואים זכאי, נוסף על תגמולים אחרים שלהם הוא זכאי על-פי כל דין (המשולמים על-ידי המוסד לביטוח לאומי), לתגמולים בשל שירות מילואים שביצע, וזאת במטרה לתגמל את חיילי המילואים המבצעים שירות מילואים פעיל וארוך בצה"ל.

התגמוליםשחיילי המילואים עשויים להיות זכאים להם : "תגמול נוסף" שישולם על-ידי רשות המיסים, "תגמול מיוחד" או "תגמול עבור השתתפות בהוצאות אישיות" שישולם על-ידי מופת וכן "תגמול למוחרגי גיל" שיינתן גם כן על-ידי מופת.

הימים שיימנו לצורך בדיקת הזכאות לכלל התגמולים יהיו על בסיס שנה קלנדארית בין התאריכים:

1 בינואר 2020 עד ה 31 בדצמבר 2020.

התגמולים משולמים בכל שנה ישירות לחשבון הבנק של חיילי המילואים על-פי פרטי החשבון שדיווח עליהם החייל ביחידתו, על כן, קיימת חשיבות רבה לעדכניות פרטי חשבון הבנקשל חיילי המילואים ברישומי צה"ל.

חיילי מילואים אשר התגמולים שיקבלו אינם תואמים, להבנתם, את ימי השירות אשר ביצעו, ייפנו ישירות למוקד הצה"לי על מנת לתקן את רישומי ימי המילואים וזכאותם לתגמולים תעודכן בהתאמה.

טבלת התגמולים


סוג תגמול ימי שמ"פ נדרשים לזכאות סכום תגמול
השתתפות בהוצאות אישיות חמישה עד תשעה ימי שמ"פ ברצף ₪266
(עבור התקופה כולה)
תגמול נוסף ע"פ המדרגות המפורטות ע"פ המדרגות:
10-14.5 ימי מילואים
₪1,308

15-19.5 ימי מילואים
₪2,616

20-36.5 ימי מילואים
₪3,924

37 ימי מילואים ומעלה
₪5,232
תגמול מיוחד 32-60 ימי שמ"פ
(לכל אוכלוסיית המשרתים)
₪133 בגין יום מילואים מלא
₪66.5 בגין שירות מילואים חצי יומי
מעל 60 ימי שמ"פ
לאוכלוסיית המפקדים בלבד**
חיילי מילואים החייבים בשירות מילואים ארוך מהקבוע בחוק שירות הביטחון,
היות שמקצועם או תפקידם נקבע בצו שר הבטחון (גיל גבוה מ-40 לחוגרים/45 לקצינים)
תגמול מפקד מילואים פעיל מפקדים במערך המילואים** המשרתים ביחידה בדרג הנפרש וביחידות הלוחמות,
אשר ביצעו במצטבר לפחות 20 ימים בשלוש השנים שקדמו לשנת בחינת הזכאות
חצי נקודת זיכוי ממס נכון לשנת 2020
₪1,308

*הסכומים משתנים לפי חישוב נקודת זיכוי מס מדי שנה.


** מפקד במערך המילואים – כפי שנקבעו בפקודות הצבא: מפקד פלוגה, מפקד גדוד ומעלה בציר הפיקודי שבזרוע היבשה ומקביליהם בזרועות.

התגמול המיוחד

התגמול המיוחד ישולם לכל חייל מילואים אשר שירת בשנת עבודה מה-1 בינואר עד ה-31 בדצמבר, מ-32 ימי מילואים ועד 60 ימי מילואים.
סכום התגמול מחושב על-פי מספר ימי המילואים שביצע החייל, וישולם החל מהיום ה-32 ועד ליום ה- 60. גובה התגמול יהיה 133 ₪ בגין כל יום שמ"פ ו-66.5 ₪ בגין שירות מילואים חצי-יומי.
התגמול המיוחד ישולם עד לתקופה של 60 יום, למעט לבעלי תפקידים מיוחדים, כפי שאושרו על-ידי ראש אכ"א (מפקדים ברמת מפקד פלוגה ומעלה, מקביליהם בזרועות) שיקבלו "תגמול מיוחד" למפקדים שביצעו מעל 60 ימי שמ"פ.

 

תגמול עבור השתתפות בהוצאות אישיות

בשנת 2011 בוצעה הורדת סף הזכאות לתגמול עבור השתתפות בהוצאות, ולפיכך חייל מילואים שביצע במהלך שנת 2014 שירות מילואים של פחות מ-10 ימים במצטבר, ואינו זכאי לתגמול המיוחד או לתגמול הנוסף, זכאי לתגמול בעבור השתתפות בהוצאות שנגרמו לו עקב שירות המילואים (הוצאות בגין נסיעות, טלפון וכדומה) החל מהיום החמישי.
תגמול בעבור ההשתתפות בהוצאות האישיות ישולם בתנאי שתקופת המילואים הייתה רצופה בימים, כמפורט להלן:
266 ₪ בעבור תקופת מילואים רצופה בת חמישה עד תשעה ימים.
גובה ההחזר הוא בעבור כל התקופה (רצף) ולא עבור כל יום בנפרד במהלך התקופה.

תגמול למוחרגי גיל

הוחלט כי יינתן תגמול לחיילי מילואים שמקצועם ותפקידם נקבע על ידי-שר הביטחון באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כתפקיד או מקצוע שגיל השחרור משירות ביטחון בעבורו יהיה גבוה מהגיל שקבוע בחוק שירות ביטחון; דהיינו, חיילי מילואים שיהיו זכאים לשחרור מחובת שירות ביטחון מחמת גיל גבוה מ-40 לחוגרים ומעל 45 לקצינים.

יודגש כי החישוב לצורך התגמול מחושב על פי שנתונים. חוגר אשר נולד לפני שנת 1976 (כולל) יהיה זכאי לתגמול על ביצוע ימי מילואים בשנת 2019.

יובהר, כי מדובר בחיילי מילואים שחייבים בשירות מילואים ארוך מהקבוע בחוק שירות ביטחון, היות שמקצועם או תפקידם נקבע בצו על-פי בקשת צה"ל.

תגמול זה ישולם לכל חייל מילואים שנמנה עם מערך המילואים מתוקף צו שר הביטחון כאמור לעיל, אשר שירת בשנת 2018 בשירות מילואים פעיל.

קצינים בדרגת אל"מ ומעלה אינם מוחרגים במסגרת צו המקצועות ולכן אינם זכאים לתגמול מוחרגי גיל.

סכום התגמול מחושב על-פי מספר ימי המילואים שביצע החייל, וישולם החל מהיום הראשון לשירות המילואים הפעיל.

גובה התגמול יהיה 133 ₪ בגין כל יום שמ"פ ו-66.5 ₪ בגין שירות מילואים חצי-יומי.

 

 

התגמול הנוסף

החל משנת 2011 בוצעה הורדת סף הזכאות לתגמול הנוסף על בסיס מדרגת תשלום נוספת ולפיכך יזוכו כל חיילי המילואים אשר ביצעו 10 ימי מילואים, לפחות, במצטבר בשנת 2018.
סכום התגמול מחושב על-פי מספר ימי המילואים שביצע חייל המילואים כמפורט להלן:
₪1,314 ישולמו לחייל מילואים שביצע בין 10 ל- 14.5 ימי מילואים במצטבר בשנת 2019.
2,628 ₪ ישולמו לחייל מילואים שביצע בין 15 ל- 19.5 ימי מילואים במצטבר בשנת 2019.
3,942 ₪ ישולמו לחייל מילואים שביצע בין 20 ל- 36.5 ימי מילואים במצטבר בשנת 2019.
5,256 ₪ ישולמו לחייל מילואים שביצע 37 ימי מילואים או יותר במצטבר בשנת 2019.
 
התשלום יבוצע על-ידי רשות המיסים ישירות לחשבון הבנק של החייל כפי שדווח ברישומי צה"ל. רשות המיסים תשלח הודעת תשלום אישית לכל חייל לביתו.

תגמול למפקד מילואים פעיל

בהמשך להחלטת ממשלה מספר 2607 מיום 17.04.2017 הוחלט על מתן תגמול נוסף למפקדים - "תגמול למפקד מילואים פעיל".
תגמול מילואים זה מיועד למפקדים במערך המילואים העונים על הגדרת "מפקד מילואים פעיל", כפי שנקבע בהחלטת ממשה מספר 1447 ובמדיניות צה"ל - כלומר, מפקד בדרג הנפרס וביחידות הלוחמות, המוגדר כמשרת מילואים פעיל או ששירת 20 ימי מילואים בשנה שקדמה לשנה שבה נבחנת הזכאות .

גובה התגמול הינו ₪1,308 לשנת 2020.
 
*התגמול הינו לשנת עבודה  2020 לא רטרו מעבר לשנה זו.

 

מידע נוסף

לאיגרת ראש עתכ''א מילואים בנושא תגמולים והטבות לחיילי המילואים המעודכן לשנת 2021 - לחץ כאן